szkolenie sprzeda? z wdro?eniem | Bookmarking Site
Say NO to SPAM Posts.
1
Extended Learning to platforma do szkole?, opracowana przez PAIZ. To narz?dzie pomagaj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w program?w szkoleniowych, przy u?yciu nowoczesnej technologii ? mobilnego dost?pu, social learningu albo bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia utworzenie efektywniejszych szkole?, wymian? do?wiadcze? pomi?dzy uczestnikami i monitoring rezultat?w szkole?.

Comments

Who Upvoted this Story